trung tâm ti?ng anh thành l?p công ty s? ?i?n tho?i t? v?n lu?t t? v?n lu?t nhac san cuc manh ??u dâm ?ăng nh́n vào nàng, mà có tin ??n vi?c c??ng hăn nh?t mà Lănh B?ng B?ng t?ng làm qua chính là t?i tr??c m?t công chúng ?ă th?ng m?t b?t tai m?t v? phó th? tr??ng nào ?ó c?a thành ph? Giang H?i, mà sau ?ó Lănh B?ng B?ng l?i v?n b́nh an vô s?, không ch? không b? ng??i nào gây khó d?, ng??c l?i là t? phó ??i tr??ng c?a ??i ??i h́nh c?nh th?ng lên ??i tr??ng.

R?t nhi?u ng??i nói Lănh B?ng B?ng có ???c h?u ?ài r?t v?ng ch?c, nh?ng ai c?ng không bi?t h?u ?ài c?a nàng ??n cùng là ng??i nào, trong t?t c? các nhân v?t ??ng ??u thành ph? Giang H?i, d??ng nh? c?ng không có ai h? Lănh, nh?ng v?n ?? ? ch? n?u