annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Visitor Messages

Comprimi
X
 
 • Filtro
 • Ora
 • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

 • trung tâm ti?ng anh thành l?p công ty s? ?i?n tho?i t? v?n lu?t t? v?n lu?t nhac san cuc manh

  - B?ng B?ng!
  ??t nhiên m?t nam nhân cao l?n xông vào phá tan b?u không khí yên l?ng trong pḥng làm vi?c.

  Nam nhân này trông c?ng khá anh tu?n, ch? là nh́n ??n ng??i này th́ s?c m?t c?a m?i c?nh sát ??u có chút c? quái.

  - Ng??i l?i ??n làm ǵ?
  Nh́n ??n nam nhân này, s? b?c t?c c?a Lănh B?ng B?ng c?ng không bi?t phát ??n n?i nào.

  - B?ng B?ng, anh nh? em, cho nên m?i ??n xem em mà!
  Nam nhân cao l?n ?i t?i tr??c m?t Lănh B?ng B?ng, dùng m?t lo?i ánh m?t khác th??ng nh́n vào nàng.

  Lănh B?ng B?ng v?n ?ang có b?ng l?a gi?n, l?i g?p cái tên này, tâm t́nh càng thêm gi?n gi?, tr?c ti?p h??ng vào m?t c?a h?n gào to m?t ch?:
Attendi un attimo...
X