annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Visitor Messages

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • trung tâm ti?ng anh thành l?p công ty s? ?i?n tho?i t? v?n lu?t t? v?n lu?t nhac san cuc manh nh? nàng không có h?u ?ài th́ làm sao gây ra vi?c l?n nh? v?y mà v?n b́nh an vô s?? Mà r?t nhi?u ng??i c̣n phát hi?n, cho dù là c?c tr??ng c?c công an thành ph? trong ngày th??ng nh́n th?y Lănh B?ng B?ng c?ng r?t là khách khí.

    - Ti?u l?u manh ?áng ch?t, ng??i c? ??i ? ?ó cho ta!
    Lúc này Lănh B?ng B?ng chính ?ang th? h?n h?n ?i t?i ?i lui trong pḥng làm vi?c, mà nh?ng c?nh sát khác trong pḥng ??u r?t ?n ư v?i nhau m?t l?i không nói, ai lúc này c?ng không dám ??ng ra ch?u tr?n.

    Ch? là không khí trong pḥng lúc này có chút ít tr? lên là l?, khi?n cho ng??i ta có lo?i c?m giác b? ?è nén.
Attendi un attimo...
X