review wordpress trung tâm k? toán thành l?p doanh nghi?p t? v?n lu?t d?ch v? k? toán h?n nói v?y, c?ng không nói n?a.
Trong s?nh ?n Princess Resort, ng??i ?ang ?n trên m?t bàn ??t nhiên kêu to: “?ây làm món ?n ǵ, l?i có…chu?t ch?t!”
Nh́n th?y ng??i kia trong tay c?m m?t con chu?t ch?t, r?t nhi?u ng??i ??t nhiên c?m th?y bu?n nôn, ??ng th?i m?t bàn khác c?ng b?t ??u v? bàn kêu la.
Lilu không chút hoang mang ?i t?i, nh́n vào con chu?t ch?t trên tay giác ma kia, h?i: “Là ai sai ng??i ??n ?ây qu?y r?i?”
Thanh âm này không l?n, nh?ng l?i áp h?t âm thanh toàn s?nh.
Tên giác ma ?ang mu?n la lên th́ h?n b?ng d?ng l?i nh́n vào con m?t c?a Lilu, trong con m?t m? l? kia ch?p ??ng q