V??ng Vân Trùng c?m ??ng ??n r?i n??c m?t, c?m th?y Ninh Ti?u Xuyên qu? th?t r?t thông t́nh ??t lư, li?n nói:
quy dinh bo nhiem ke toan truong
chuc nang va nhiem vu cua ke toan truong
Che do quan ly va tinh hao mon tai san co dinh


- Th?c ra sau l?ng Ninh Hàn c̣n có m?t v? ??i nhân v?t, không có v? ??i nhân v?t này làm ch?, Ninh Hàn c?ng tuy?t ??i không dám tính k? gi?t ng??i.