??u là Ninh Hàn, ??u là Ninh Hàn, h?n xúi b?y ng??i tranh ?o?t nh?c k? v?i ta, kích kh?i mâu thu?n gi?a ng??i và ta, sau ?ó ta m?i ph?n n? m?t ch??ng ?ánh ch?t ng??i…

Huong dan hach toan thanh ly nhuong ban tai san co dinh
Khung thoi gian trich khau hao tai san co dinh
Thu tuc thanh ly va cach hach toan tai san co dinh

Ta không c? ư, ta th?c s? không ph?i c? ư, ta c?ng không bi?t thân th? ng??i l?i y?u nh? v?y… Ta… ta…