annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Visitor Messages

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • - Xem ra không th? ? l?i Ki?m Các H?u Ph? ???c n?a, ? trong H?u Ph? có khác ǵ ? trong hang sói, m?t khi Ninh Thiên V? phát hi?n ta ?ă có th? tu luy?n Huy?n Khí Vơ ??o, nh?t ??nh s? li?u ḿnh lo?i tr? ta.

    Ninh Ti?u Xuyên bi?n vi?c b?n thân có th? tu luy?n Vơ ??o, tuy?t ??i không th? gi?u gi?m ???c lâu, m?t khi chuy?n này l? ra, bên trong Ki?m Các H?u Ph?, e r?ng không ch? có m?t ḿnh Ninh Thiên V? là mu?n gi?t h?n.
Attendi un attimo...
X