Trong m?t c?n pḥng yên t?nh trong D??ng Tâm ?i?n Kim B?ng, trong pḥng ch? có hai ng??i Ninh Ti?u Xuyên và V??ng Vân Trùng ? trong.
Hoa don xoa bo theo thong tu 39
Hoa don huy theo thong tu 39
Hach toan Du phong phai thu kho doi


Ninh Ti?u Xuyên m?c D??ng Tâm S? bào s? c?p, ng?i trên m?t chi?c gh? d?a b?ng ??ng m?c, trong tay c?m m?t chén trà, tinh t? ph?m trà.